บริษัท ฟูจิ นิฮอน ไทย อินนูลิน ได้เข้ารับหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 โดยบริษัทได้นำหลักธรรมาภิบาลมาเป็นนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งความเชื่อมั่น ให้กับลูกค้าและพนักงานทุกคน