Quality Administration System

Quality Administration System

บริษัทนิฮอนไทยอินนูลิน ยังให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในกระบวนการผลิต เป็นไปตามมาตราฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งบริษัทได้รับการรับรอง คุณภาพจาก FSSC 2200, ISO 22000, HACCP, GMP, Halal, Kosher